|       |   EN

Badania naukowe AJP

Prowadzone badania koncentrują się wokół problematyki systemów ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych problemów takich jak skuteczność mechanizmów skargowych w ramach procedur międzynarodowych czy też wykonywanie orzeczeń organów międzynarodowych przez państwa.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Badania prowadzone są przez zespół badawczy, a ich celem jest kompleksowe ujęcie zarówno aspektów prawnych jak i społecznych istotnych dla funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Realizujący: zespół badawczy w ramach Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP -kierujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Badania podejmowane w tym obszarze koncentrują się głównie wokół problematyki prawnych ram organizacji działalności dziennikarskiej w systemie prawnym RP, organizacji środków społecznego przekazu oraz wyzwań związanych z pojawianiem się nowych możliwości w zakresie komunikacji, komunikowania i przekazywania informacji, a także bezpieczeństwa w sferze tzw. społeczeństwa informacyjnego.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Prowadzone badania dotyczą kwestii  szczególnej przestrzeni społecznej jaką jest cyberprzestrzeń, prób jej uporządkowania w oparciu o regulacje prawne oraz kwestie wpływu postępu technologicznego i technicznego na społeczeństwa i jednostkę. W ramach prowadzonych działań naukowych podejmowane jest zagadnienie wolności jednostki, roli jaką spełnia ona w życiu społecznym i zmian pojęciowych zachodzących w tych obszarach w związku z postępem. Istotne znaczenie ma w tym wymiarze poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak w związku z tym rozumieć pojęcie bezpieczeństwa – zarówno jednostki jak i makro struktur w których ona funkcjonuje – a także jaka jest i będzie rola państwa w najbliższej przyszłości i czy będzie ono zainteresowane tym, żeby być  gwarantem wolność jednostki.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Prowadzone badania koncentrują się na analizowaniu istniejących gwarancji w zakresie bezpieczeństwa prawnego oraz mechanizmów ich egzekwowania, oceny ich skuteczności w praktyce, wpływu standardów międzynarodowych na proces kształtowania prawa wewnętrznego, a także obserwacji aktualnych tendencji w zakresie realizacji potrzeb jednostki i społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa prawnego. Jednym z ważniejszych aspektów w ramach prowadzonych badań jest kwestia ograniczania praw jednostki w związku z rozmaitymi zagrożeniami istniejącymi we współczesnym świecie.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

W ostatnich latach w naukach społecznych podkreśla się niedostatki oraz dysfunkcje przyjętego w Polsce, w tym w zbiorowościach lokalnych modelu demokracji przedstawicielskiej. Trwają dyskusje nad alternatywnym rozwiązaniem, jakim jest model lokalnej demokracji partycypacyjnej. Prowadzone studia idą w kierunku poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy i jak, demokracja partycypacyjna wzmacnia mieszkańców jako obywateli. Chodzi również o formy wspierania i wzmacniania obywatelskich ról mieszkańców przez różne profesjonalne agendy, w tym możliwości aplikowania działań z zakresu socjologii interwencyjnej. 

Zadanie jest realizowane we współpracy ze środowiskiem socjologów UMCS w Lublinie.

Realizacja: prof. dr hab. Irena Machaj

Back to top