|       |   EN

Badania naukowe AJP

Wieloletni projekt realizowany od 9 lat w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem jest analiza naukowa procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego). Szczególne miejsce zajmuje problematyka relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie regionalnej, samorządowej i gospodarczej. Jest ona traktowana wieloaspektowo, stąd z założenia ma charakter interdyscyplinarny oraz jest miejscem spotkania teorii i praktyki. W projekcie uczestniczyli naukowcy reprezentujący m.in. Uniwersytet w Poczdamie, Instytut Europejski w Bocholt, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i in. Efektem realizacji projektu są cykliczne Transgraniczne Konferencje Naukowe oraz publikacje książkowe „Rozwój na peryferiach?”. Projekt dofinansowany w ramach Porozumienia z Fundacją Konrada Adenauera. Realizacja Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Zbigniew Czachór, dr hab. Prof. AJP Jerzy Rossa

Koordynator projektu: dr Tomasz Marcinkowski

Badanie interdyscyplinarne dotyczące uczestnictwa relacji Polski i Niemiec, polityki bezpieczeństwa, przyszłości UE, Parlamentu Europejskiego, przywództwa Angeli Merkel, problemów społecznych i ekonomicznych w UE, pogranicza polsko-niemieckiego. W projekcie uczestniczyli naukowcy reprezentujący: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego, Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej, UMCS w Lublinie, Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża. Efektem przeprowadzonych badań była publikacja naukowa „Polska Niemcy Unia Europejska. W procesie zmian” wydana w 2019 roku (Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża). Realizacja Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Kierownik naukowy prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Koordynator projektu dr Tomasz Marcinkowski

Badanie interdyscyplinarne dotyczące uczestnictwa Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej. Szczegółowa problematyka dotyczyła: strategii uczestnictwa Niemiec w procesie integracji europejskiej, relacji Polski i Niemiec w zakresie bezpieczeństwa, kryzysu migracyjnego, systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, problematyki polityki regionalnej, politycznych i ekonomicznych problemów Polski, Niemiec i UE, europejskiego rynku energetycznego, pogranicza polsko-niemieckiego oraz problematyki prawno-administracyjnej. W projekcie uczestniczyli naukowcy reprezentujący: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UMCS w Lublinie oraz Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Efektem przeprowadzonych badań była publikacja naukowa „Polska Niemcy Unia Europejska. Razem czy osobno?” wydana w 2017 roku (Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa). Projekt został dofinansowany w ramach Porozumienia z Fundacją Konrada Adenauera. Realizacja Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Kierownik naukowy prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Koordynator projektu dr Tomasz Marcinkowski

Realizująca: prof. AJP dr hab. Beata A. Orłowska

            Celem prowadzonych badań jest określenie obszarów współpracy na linii szkoła – rodzina – dziecko w celu odpowiedniego przygotowania od najmłodszych lat dzieci do korzystania z narzędzi multimedialnych. Dostępne dane pokazują, że wszechobecny hejt jest przyczyną wielu tragicznych sytuacji – szczególnie wśród młodych ludzi. Stąd konieczność badań i zbudowania programu edukacyjnego (m.in. wspólnie z policją) w celu zapobiegania i minimalizowania niebezpiecznych zdarzeń. Dodatkowo chodzi też o uświadamianie młodych ludzi od najmłodszych lat, że za wszystko należy brać odpowiedzialność, a cyberprzemoc nie może być traktowana jako dobry żart.

Realizująca: dr Aleksandra Szczerba-Zawada

Signum temporis współczesnego systemu międzynarodowego jest multiplikacja formuł realizacji władzy publicznej. Doskonałą egzemplifikacją tej tendencji stanowi alokacja kompetencji władczych na poziomie Unii Europejskiej. Przedmiotem realizowanych badań jest implikowany tą tendencją unikalny model unijnego władztwa oraz jego oddziaływanie na krajowe systemy władzy państw członkowskich, w szczególności za pomocą stanowionego na poziomie UE prawa.

Badania w tym obszarze tematycznym realizowane były m.in. w ramach grantu Unii Europejskiej “Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE) on European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social & Geopolitical Settlement” (Project Number 574518-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE).

Ich wyniki zawarto m.in. w monografii ukazującej specyfikę funkcjonowania polskich sądów w multimetrycznej przestrzeni prawa: A. Szczerba-Zawada, „Sądy krajowe jako element sądownictwa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki orzeczniczej polskich sądów powszechnych”, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża 2017, ss. 152.

Realizująca: dr Aleksandra Szczerba-Zawada

Celem badania jest ocena oddziaływania normatywnych standardów z zakresu ochrony praw człowieka, w szczególności – prawa do równego traktowania, na funkcjonowanie władzy publicznej na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Prawa człowieka, będące elementem demokratycznego porządku prawnego, chronią jednostkę przed nieuzasadnianą ingerencją władzy publicznej w sferę jej prywatności oraz wyznaczają sferę wolności, za którą zaczyna się już sfera praw i wolności drugiego człowieka.

Badania w tym obszarze tematycznym realizowane były m.in. w ramach grantu Unii Europejskiej Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo), project number 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE oraz w trakcie pobytów w zagranicznych jednostkach naukowych: dwukrotnie na Uniwersytecie Aldo Moro w Bari (jako profesor wizytujący luty-wrzesień 2018 r. oraz w ramach grantu Erasmus+ Staff Mobility For Teaching w okresie 16-20 maja 2016 r.), Uniwersytecie Fredericka w Nikozji (w okresie 13-17 marca 2017 w ramach grantu Erasmus+ Staff Mobility For Teaching), Uniwersytecie w Utrechcie (w ramach szkoły letniej “International law from a gender perspective”) oraz trzykrotnie w European Law Academy w Trewirze w ramach cyklicznych seminariów naukowych poświęconych unijnemu prawu antydyskryminacyjnemu.

Efektem realizowanych badań jest monografia habilitacyjna A. Szczerby-Zawady, Równość jako fundament Unii Europejskiej. Studium kryteriów równego traktowania w konstrukcji rynku wewnętrznego, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2019, ISBN 978-83-7627-173-6, ss. 373.

Back to top