|       |   EN

Badania naukowe AJP

Realizujący: prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

Celem badań jest określenie językowych i stylistycznych wyróżników współczesnej liryki łemkowskiej, wskazanie cech konstytutywnych tożsamości łemkowskiej, wskazanie cech dyferencjujących lirykę łemkowską od polskiej.

Realizujący: prof. dr hab. Bogdan Walczak, prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Celem jest analiza językowego obrazu wybranych pojęć w historii polszczyzny; przedstawienie rozwoju znaczeniowego wybranych wyrazów, upamiętnienie historyków języka polskiego; określenie kierunków rozwojowych polszczyzny.

Realizujący: dr Renata Janicka-Szyszko pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej

Celem badań było określenie zasobów słownictwa rzemiosł w drewnie, analiza żywotności wyekscerpowanych wyrazów i ich funkcjonalności we współczesnej polszczyźnie, próba ustalenia etymologii badanego słownictwa, określenie roli słownictwa rzemiosł w drewnie w polszczyźnie. Dotychczas brakowało kompleksowego opracowania słownictwa przyporządkowanego tej gałęzi rzemiosła, prowadzone badania pozwoliły oddać językowy obraz życia rzemieślników w drewnie, w szczególności psychicznego i społecznego. Wyniki mogą być wykorzystane przy redagowaniu specjalistycznego słownika tematycznego (tematyczno-alfabetycznego) poświęconego słownictwu rzemiosł w drewnie. Badania zostały zwieńczone obroną rozprawy doktorskiej.

Realizujący: dr Arkadiusz Kalin

Celem badań jest analiza i interpretacja tzw. literatury Ziem Odzyskanych dla opisu kulturowej specyfiki miejsca (powojennej kultury regionalnej – lubuskiej); wykorzystanie nowatorskich metod oglądu tego rodzaju twórczości; reinterpretacja kulturowa tego nurtu literatury – opis strategii literackich wobec mitu Ziem Odzyskanych (literatury migracyjnej, osadniczej i postosadniczej) głównie w perspektywie postzależnościowej.

Realizujący: dr Renata Nadobnik

Celem badań jest ukazanie rozwoju gatunku tekstu „rozmówki językowe” na przestrzeni wieków (od 1520 r. do czasów współczesnych) w ujęciu kontrastywnym dla języków niemieckiego i polskiego. Pozyskane rozmówki stanowią część podstawowej bazy materiałowej wykorzystanej w pracy nad rozprawą habilitacyjną pt. Sprachführer für Deutsch und Polnisch. Die Geschichte der Textsorte seit 1520 [Rozmówki językowe dla Niemców i Polaków. Historia gatunku tekstu od 1520 r.].

Realizujący: dr Małgorzata Czabańska-Rosada

Celem jest  badanie ustnych i pisemnych wypowiedzi niemieckich świadków wydarzeń z okresu styczeń–czerwiec 1945, byłych niemieckich mieszkańców Kreis Meseritz und Birnbaum (powiatów Międzyrzecz i Międzychód).

Back to top