|       |  EN

Komunikat Nr 11/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu


 Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2021 r. poz. 363), począwszy od dnia 20 kwietnia br. zmienia się formę kształcenia na kierunkach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia wyłącznie zdalnego na kształcenie „stacjonarne” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe), o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

  1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
  2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
  3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
  4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
  5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
  6. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Przedmiotowy komunikat nie dotyczy kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia, który od dnia 7 kwietnia br. prowadzony jest w formie „hybrydowej”.

Niezależnie od realizowanej formy kształcenia (zdalnej lub „hybrydowej”) na danym kierunku studiów, wszystkie zajęcia niewymagające bezpośredniego kontaktu prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie „hybrydowej”. 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top