|       |  EN

Komunikat Nr 14/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363), począwszy od dnia 10 maja br. zmienia się formę kształcenia na kierunkach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia wyłącznie zdalnego na kształcenie „stacjonarne” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe), o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

 

Zmiana formy kształcenia dotyczy ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na następujących kierunkach:

  1. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

           — administracja,

           — bezpieczeństwo narodowe;

      2. Wydział Ekonomiczny:

          — finanse i rachunkowość,

         — logistyka,

         — zarządzanie;

      3. Wydział Humanistyczny:

         — filologia,

         — filologia polska,

         — komunikacja medialna i społeczna,

         —pedagogika;

      4.Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

         — turystyka i rekreacja.

Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na kierunkach studiów prowadzonych w AJP realizowane będą, począwszy od dnia 10 maja br., w trybie określonym w pkt I.3 Komunikatu nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r.

Zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia realizowane będą, począwszy od dnia 10 maja br., w trybie określonym w pkt I.10 Komunikatu nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r.

Niezależnie od przyporządkowania kierunku studiów, studiów podyplomowych lub innych form kształcenia do określonej dziedziny nauk, ich roku i semestru, zaliczenia lub egzaminy z przedmiotów organizowane i przeprowadzane będą w trybie zdalnym albo w kontakcie bezpośrednim w siedzibie AJP („stacjonarnie”), w zależności jaki tryb realizacji zajęć w ramach kształcenia „hybrydowego” odbywa się od dnia 10 maja br. Oznacza to, że zajęcia prowadzone zdalnie będą zaliczane zdalnie, a zajęcia prowadzone „stacjonarnie” będą zaliczane „stacjonarnie”.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie „hybrydowej”.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top