|       |   EN

pokój 406 bud.8

tel. 95 7 279 533

e-mail: laboratoriumESB@ajp.edu.pl

 

Pobierz plik (Regulamin ILAESB.pdf) Regulamin ILAESB.pdf

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z INSTYTUTEM NANOTECHNOLOGII I NANOBIOLOGII

PRZEPROWADZONE SYMULACJE

Pobierz plik (Symulacja nr 1 - Powódź.pdf) Symulacja nr 1 - POWÓDŹ.pdf

Pobierz plik (Symulacja nr 2 - IMPREZA MASOWA - ZATRUCIE.pdf) Symulacja nr 2 - IMPREZA MASOWA - ZATRUCIE.pdf

Pobierz plik (Symulacja nr 3 - ZDARZENIE TERRORYSTYCZNE.pdf) Symulacja nr 3 - ZDARZENIE TERRORYSTYCZNE.pdf

Pobierz plik (Symulacja nr 4 - POŻAR OBSZARU LEŚNEGO.pdf) Symulacja nr 4 - POŻAR OBSZARU LEŚNEGO.pdf

Pobierz plik (Symulacja nr 5 - ZAJĘCIE BUDYNKU I PRZETRZYMYWANIE ZAKŁADNIKÓW.pdf) Symulacja nr 5 - ZAJĘCIE BUDYNKU I PRZETRZYMYWANIE ZAKŁADNIKÓW.pdf


ĆWICZENIE DOWÓDCZO SZTABOWE W ILAESB

W dniu 18.02.2019r. w laboratorium przeprowadzone zostało ćwiczenie dowódczo sztabowe z udziałem kadry Akademii, studentów oraz przedstawicieli służb. Działania polegały na analizie bieżącej sytuacji operacyjnej (zdarzenie o charakterze terrorystycznym) w kontekście zadań postawionych do realizacji. Ćwiczący (studenci) do wypracowywania decyzji korzystali z rzeczywistej dokumentacji (Planów zarządzania kryzysowego) oraz sprzętu łączności i informatycznego wykorzystywanego przez służby.

Realizowane ćwiczenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami ćwiczenia oraz stanowiło ogromne doświadczenie dla studentów.


Inauguracja działalności Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich i Systemów Bezpieczeństwa.

22 listopada 2017 roku w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, rektor prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska w obecności władz uczelni, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb, straży, inspekcji oraz studentów dokonała uroczystego otwarcia Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie kształcenie studentów w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki działania sztabów podczas zdarzeń kryzysowych.

Koncepcja funkcjonalno użytkowa laboratorium opracowana została przez zespół ekspercki w konsultacji ze wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania kryzysowego. Efektem półrocznych prac było opracowanie koncepcji a następnie uruchomienie pracowni która umożliwia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych realizowanie zadań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Studenci uzyskali w ten sposób możliwość realizacji ćwiczeń z wykorzystaniem rzeczywistych procedur i algorytmów, opierając się na dokumentacji operacyjnej oraz profesjonalnym sprzęcie. Zgromadzony sprzęt informatyczny, łączności oraz multimedialny umożliwia realizację całego spektrum zajęć związanych z bezpieczeństwem, komunikacją społeczną, zarządzaniem oraz informatyką.

Prakseologiczny wymiar laboratorium uwypuklony został już pierwszego dnia, gdy w obecności rektor prof. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej oraz zaproszonych gości odbyły się warsztaty symulacyjne z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz studentów Akademii. Tematem prowadzonego ćwiczenia było zabezpieczenie wizyty VIP na terenie województwa lubuskiego, co wymagało wdrożenia procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz koordynacji działań na różnych szczeblach dowodzenia. Przedstawiciele służb podkreślili, że sala symulacyjna o takiej skali i wyposażeniu jest jedną z pierwszych w naszym kraju i ze względu na interdyscyplinarność przewyższa tego typu obiekty w uczelniach branżowych kształcących funkcjonariuszy.

Podkreślić należy, że Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa jest doskonałą platformą do prowadzenia badań, analiz oraz ekspertyz w obszarze nauk społecznych. Krajowy system zarządzania kryzysowego podlega systematycznym zmianom i doskonaleniu. Tworzone są nowe koncepcje funkcjonowania, nowe procedury oraz standardy, które przed wdrożeniem wymagają przeprowadzenia symulacji i opracowania wniosków. Pracownia bez wątpienia stwarza takie możliwości, co sprzyjać będzie procesowi dydaktycznemu oraz naukowemu.

mgr Waldemar Kaak

 

 

 

Back to top