|       |   EN

Student może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyki zawodowej, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe odpowiadające programowi praktyki dla danego kierunku, nabyte w trakcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu lub wolontariatu w czasie nie krótszym niż okres praktyki przewidziany programem studiów. Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki powinien złożyć pisemny wniosek o zaliczenie części lub całości studenckiej praktyki zawodowej (załącznik nr 7 do regulaminu praktyk) w dziekanacie wraz dokumentami potwierdzającymi rodzaj i charakter wykonywanej pracy lub działalności oraz czas jej trwania (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o odbyciu stażu lub zaświadczenie potwierdzające zakres obowiązków wykonywanych w ramach świadczenia wolontariatu).

Back to top