|       |   EN

Możliwość uzyskania zwolnienia z odbywania praktyki studenckiej w części lub  w całości mogą uzyskać studenci, którzy posiadają zgodnie z kierunkiem studiów i specjalnością udokumentowane doświadczenie zawodowe. Doświadczenie to może wynikać z wykonywanej pracy/ zatrudnienia obecnie lub w przeszłości; prowadzonej własnej działalności gospodarczej obecnie lub w okresach wcześniejszych;  odbytego stażu;  wykonywania zadań na zasadach wolontariatu. Doświadczenie zawodowe powinno obejmować  czas nie krótszy niż przewidywany dla praktyk na poszczególnych kierunkach / specjalnościach. Decyzję o zwolnieniu studenta z praktyki zawodowej podejmuje Dziekan po uzyskaniu opinii opiekuna praktyk. Student, który będzie się ubiegał o zwolnienie  w części lub w całości z odbywania praktyki zawodowej, powinien  złożyć wniosek do Dziekana  (zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do Regulaminu Praktyk Wydziału Ekonomicznego) z uwzględnieniem wymaganych dokumentów stanowiących podstawę zwolnienia z praktyki i jej zaliczenia (określonych w  § 6 Regulaminu Praktyk).

Back to top