|       |   EN

 

KIERUNEK ADMINISTRACJA (profil praktyczny)

Studia I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów)

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki .

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Specjalności do wyboru po I roku studiów:

  • administracja europejska
  • administracja gospodarcza i finansowa
  • administracja publiczna
  • administracja służby zdrowia i opieki społecznej

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

 

Studia na kierunku Administracja pierwszego stopnia o profilu praktycznym łączą wiedzę teoretyczną z, pozostającymi w przewadze, elementami praktyki.

Absolwent studiów na kierunku Administracja pierwszego stopnia jest osobą przygotowaną do podjęcia pracy w organach administracji rządowej, samorządowej, instytucjach sektora publicznego, w tym międzynarodowych oraz organizacjach współpracujących z administracją publiczną, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, włączając własną działalność gospodarczą.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa i administracji, szereg umiejętności związanych z wykorzystaniem jej w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz przydatne kompetencje społeczne. Posiada podstawową wiedzę o metodach badania wybranych zagadnień społecznych, prawnych i ekonomicznych, koniecznych dla zrozumienia istoty administracji oraz jej funkcjonowania.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

W odniesieniu do umiejętności absolwent wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk oraz proponowania i wdrażania rozwiązań problemów w działalności zawodowej. Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy, zachowując otwartość na odmienne od swoich poglądy i rozumiejąc potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

 

Back to top