|       |   EN

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA  (profil ogólnoakademicki)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne, trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.


Student po I roku wybiera jedną spośród specjalności:

  • nauczycielska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową,
  • nauczycielska z logopedią,
  • nauczycielska z komunikacją medialną,
  • nauczycielska z językiem rosyjskim.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia sie odpowiedniej liczby studentów, określonej przez Senat.


Przedmioty z grupy treści podstawowych: język łaciński, kultura antyczna, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze filologii polskiej, historia Polski, historia filozofii.
Przedmioty z grupy treści kierunkowych i specjalności głównej: historia literatury polskiej: średniowiecze – oświecenie, historia literatury polskiej: romantyzm – pozytywizm, historia literatury polskiej: Młoda Polska – dwudziestolecie, współczesna literatura polska, literatura obca, analiza i interpretacja dzieła literackiego, poetyka, gramatyka historyczna języka polskiego, historia języka polskiego, gramatyka opisowa języka polskiego, stylistyka praktyczna, kultura języka polskiego, kultura żywego słowa, pragmalingwistyka i komunikacja językowa, lingwistyka tekstu i retoryka, warsztaty artystyczne.

Przedmioty z grupy innych wymagań: język obcy, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, seminarium dyplomowe.
Przedmioty specjalizacji komunikacja medialna: psychologia, psychologia społeczna i etyka w mediach, warsztaty dziennikarskie, edytorstwo tekstów medialnych, język reklamy i język polityki, gatunki dziennikarskie, historia mediów, media współczesne w Polsce a na świecie, kształtowanie opinii publicznej, prawo autorskie.
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej: psychologia, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego, emisja głosu.
Przedmioty specjalności dodatkowej bibliotekoznawstwo: podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji, bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo praktyczne, działalność informacyjna biblioteki, źródła informacji i systemy informacyjno – wyszukiwawcze, historia książek i bibliotek, automatyzacja procesów biblioteczno-informacyjnych, literatura dla dzieci i młodzieży, podstawy edytorstwa, metodyka pracy w bibliotece szkolnej, prawo autorskie.

Absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów danego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

Back to top