|       |   EN

(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

 

Po I roku studiów student wybiera:

- specjalizację nauczycielską, lub

- specjalizację translatorską.

Uruchomienie specjalizacji uzaleznione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

Studia kończa się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Przedmioty podstawowe: kurs podręcznikowy, praktyczna nauka języka niemieckiego – czytanie i mówienie, praktyczna nauka języka niemieckiego – słuchanie i mówienie, praktyczna nauka języka niemieckiego – pisanie, lektorat języka obcego.
Przedmioty kierunkowe: gramatyka opisowa, fonetyka praktyczna, wstęp do językoznawstwa, historia krajów niemieckiego obszaru językowego, krajoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego, wiedza o literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego, teoretyczne podstawy uczenia się, wiedza o akwizycji i nauce języków, seminarium dyplomowe.
Przedmioty specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej: tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne, tłumaczenie tekstów fachowych, podstawy translatorskie, notacja translatorska.

Absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów danego obszaru językowego oraz umiejetności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka obcego w szkole podstawowej.

 

Back to top