|       |   EN

Kierunek: PEDAGOGIKA  (profil praktyczny)

 

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Po I roku studiów student wybiera jeden z modułów:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny,

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią.

Uruchomienie modułu uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do pracy z osobami w różnym wieku i o różnym statusie społecznym.

Studia mają charakter praktyczny - oprócz zajęć dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i uprawnienia pedagogiczne, które w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego uprawniają do podjęcia pracy w szkołach i placówkach oświatowych, a także placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej. Absolwent studiów I stopnia ma uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

 

Back to top