|       |   EN

 

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (profil praktyczny)

Studia II stopnia – profil praktyczny stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe .

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Oferowane specjalności od drugiego roku studiów:

  • administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
  • służby państwowe w systemie bezpieczeństwa
  • zarządzanie bezpieczeństwem państwa i sytuacjami kryzysowymizarządzanie kryzysowe w regionie

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat. 

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym:   
- dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat (m.in.): organizacji oraz relacji między instytucjami, służbami, inspekcjami, strażami i innymi jednostkami organizacyjnymi istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz ich funkcjonowania w ramach struktur życia społecznego i politycznego; współzależności między elementami struktury systemu bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym, społecznym i kulturowym; analizowania i prognozowania zjawisk i procesów społecznych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa oraz rozwiązywania problemów prawnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego oraz systemu nadzoru nad sektorem bezpieczeństwa w państwie;
- posiada umiejętności (m.in.): wyboru i stosowania właściwych dla sytuacji kryzysowej i zagrożenia bezpieczeństwa sposobów postępowania; doboru środków i metody pracy w celu efektywnego wykonywania pojawiających się zadań zawodowych; posługiwania się w sposób pogłębiony normami i regułami umożliwiającymi rozwiązanie konkretnie postawionego problemu właściwego dla kierunku bezpieczeństwo; proponowania oryginalnych rozwiązań złożonych sytuacji kryzysowych i zagrożeń bezpieczeństwa oraz prognozowania przebiegu ich rozwiązania a także przewidywania skutków planowanych działań w określonych obszarach praktycznych. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku „bezpieczeństwo narodowe” komunikuje się w mowie i piśmie w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  w zakresie terminologii związanej z naukami o bezpieczeństwie;      
- ma kompetencje takie jak (m.in.): potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role także w sytuacjach kryzysowych; odpowiednio określa priorytety w realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub inne osoby; przewiduje skutki swojej aktywności i działalności; interpretuje społeczne procesy i przewiduje ich konsekwencje; potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów w zakresie bezpieczeństwa; wykazuje  tolerancję na różnice etniczne, kulturowe, światopoglądowe i religijne w swojej działalności społecznej; potrafi zracjonalizować działania jednostek i grup społecznych w sytuacjach kryzysowych oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe studia drugiego stopnia o profilu praktycznym  jest przygotowany do pracy w charakterze pracowników cywilnych lub funkcjonariuszy w jednostkach służb mundurowych takich jak: Biuro Ochrony Rządu, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego,  Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Siły Zbrojne RP oraz wypełniać zadania wpływające na bezpieczeństwo przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w tym pracujących w nich ludzi.  Wybór specjalności pozwoli absolwentowi wyspecjalizować się w :        
- Administrowaniu bezpieczeństwem i porządkiem publicznym  - ukończona specjalność pozwoli na podjęcie pracy w organizacjach powołanych dla wzmacniania porządku publicznego, osób i mienia, tworzonych przez organy samorząd terytorialnego, a także w obszarze przedsiębiorstw niepublicznych w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego, ochrony prawa człowieka, ochrony własności intelektualnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne powinny pozwolić na zrealizowanie ścieżki kariery pozwalającej na zajmowanie średnich stanowisk w urzędach i organizacjach pracujących na rzecz administrowania bezpieczeństwem i porządkiem publicznym;
- Służbach państwowych w systemie bezpieczeństwa narodowego – ukończona specjalność pozwoli na podjęcie pracy w służbach i inspekcjach realizujących zadania w sferze bezpieczeństwa narodowego potrafiącego w sposób kreatywny rozwiązywać problemy i zadania związane bezpośrednio z bezpieczeństwem publicznym, bezpieczeństwem prawnym rodziny i dziecka, bezpieczeństwem cybernetycznym, bezpieczeństwem informacji; ochroną danych osobowych; współpracą międzynarodową służb specjalnych jak i ich organizacją i zadaniami;

- Zarządzaniu bezpieczeństwem państwa i sytuacjami kryzysowymi – ukończona specjalność pozwoli na podjęcie pracy w sektorze państwowym i prywatnym realizującym zadania w sferze zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzania sytuacjami kryzysowymi w różnych sektorach odpowiedzialnych za ochronę i bepieczeństwo ludzi. Studenci uzyskują niezbędną wiedzę umiejętności i kompetencje związane, m.in. z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, systemem ratownictwa medycznego, ochroną cywilną ludności, ochroną przez bronią masowego rażenia, migracjami i mniejszościami narodowymi w polityce bezpieczeństwa państwa, problemami kryminologicznymi i wiktymologicznymi, działaniami psychologicznymi, komunikacją i w wykorzystania systemów teleinformacyjnych w sytuacjach zagrożenia i w zarządzaniu kryzysowym.

 

Back to top