|       |   EN

KIERUNEK ADMINISTRACJA (profil praktyczny)

Studia II stopnia – profil praktyczny stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Oferowane specjalności od drugiego roku studiów:

  • administracja finansowa
  • administracja prawno-biznesowa
  • administracja publiczna

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat. 

 

Absolwent kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym jest osobą przygotowaną do podjęcia pracy w organach administracji rządowej, samorządowej, instancjach i organizacjach wykonujących zadania z zakresu administracji, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, m.in. w publicznych jednostkach organizacyjnych świadczących usługi publiczne lub zarządzające mieniem publicznym, organach organizacji międzynarodowych oraz administracji prywatnej.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności z zakresu nauki administracji, prawa, psychologii, komunikacji i umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w pracy zawodowej. Posiada rozszerzoną wiedzę o metodach badania wybranych zagadnień społecznych, prawnych i ekonomicznych, koniecznych dla zrozumienia istoty administracji oraz jej funkcjonowania.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

W odniesieniu do umiejętności absolwent wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych procesów i zjawisk oraz posiada umiejętność pracy w zespole. Ma świadomość zachowywania postawy czynnej oraz potrzeby stałego samokształcenia i samodoskonalenia.

Back to top