|       |   EN

Kierunek:  PEDAGOGIKA (profil praktyczny)

Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry).

Po I semestrze studiów student wybiera jeden z modułów:

- logopedia szkolna,

- terapia pedagogiczna.

Uruchomienie modułu uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie logopedii szkolnej skierowane są do osób zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami mowy, trudnościami w opanowaniu języka oraz osobami, które utraciły umiejętności językowego porozumiewania się lub chcącymi doskonalić umiejętności fonacyjno-artykulacyjne.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie logopedii szkolnej, po spełnieniu standardów kształcenia nauczycieli*, jest przygotowany do pracy jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych) oraz prowadzenia samodzielnej praktyki logopedycznej.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej skierowane są do osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się. Przygotowują do:

  • prowadzenia działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • projektowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • projektowania, wdrażania i oceny zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny i szkoły, których celem jest zapobieganie dysfunkcyjnym zachowaniom uczniów.

Studia II stopnia na kierunku pedagogika mają charakter praktyczny - oprócz zajęć dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, studenci odbywają obowiązkowe praktyki. Kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i pomocowych (przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych) a także organizacjach pozarządowych realizujących programy profilaktyczno-terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze.

Absolwent studiów II stopnia ma uprawnienia do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

 

*oceny dokonuje się po przeanalizowaniu kierunku i programu studiów I stopnia.

Back to top