|       |   EN

Kierunek: FILOLOGIA studia II stopnia  (profil praktyczny)

studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

Student wybiera specjalność:

  • filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska lub translatorska,
  • filologia germańska, specjalizacja: nauczycielska lub translatorska.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

 

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Celem programu studiów II stopnia na kierunku filologia  jest wyposażenie studentów w wysokie kompetencje i umiejętności z zakresu wybranej specjalności (filologia angielska lub filologia germańska). Oprócz znajomości języka na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji: nauczycielskiej lub translatorskiej. Realizacja programu pozwala na doskonalenie sprawności językowych w mowie i piśmie, zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz zależnie od wybranej specjalizacji, z glottodydaktyki lub przekładoznawstwa. Absolwent potrafi sprawnie, swobodnie i poprawnie posługiwać się językiem w zakresie różnorodnych rodzajów komunikacji językowej oraz w różnych sytuacjach społecznych; jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia; umie pracować indywidualnie oraz w grupie; ma wysokie standardy etyki zawodowej oraz wpojone nawyki ustawicznego kształcenia; charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych języków i kultur, a także ma  świadomość różnorodności językowej. Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy zawodowej w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego pzrekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług opartym na współpracy międzynarodowej i wymagającym zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza, zaś specjalizacja nauczycielska pzrygotowuje go do podjęcia pracy nauczyciela języka wybranej specjalności w szkołach ponadpodstawowych.

Back to top