|       |   EN

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA  studia II stopnia  (profil praktyczny)

Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry), oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe praktyki. Studia kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim.

 

Absolwent powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę oraz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umieć współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych; administracji rządowej i samorządowej.

Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

Back to top