|       |   EN

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (profil praktyczny)

Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry).

Na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ drugiego stopnia o profilu praktycznym studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 12 tygodni (6 tygodni do końca II semestru oraz 6 tygodni do końca III semestru).

Studia kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim.

Absolwent kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ drugiego stopnia posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk finansowych, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnienie wzajemnych relacji między zjawiskami finansowymi; potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk finansowych oraz formułować i weryfikować proste hipotezy badawcze; potrafi prognozować złożone procesy gospodarcze i zjawiska finansowe z wykorzystaniem zaawansowanych metod, technik i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych; umie w oparciu o krytyczna analizę posiadanej wiedzy, wykorzystać wiedzę z dziedziny finansów i rachunkowości, w tym umiejętności uzyskane podczas praktyki zawodowej, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; posiada umiejętność wszechstronnego analizowania i przedstawiania propozycji rozwiązania problemów właściwych dla finansów i rachunkowości w celu wyboru optymalnego wariantu, a następnie przygotowanie i kierowanie procedurą jego wdrożenia w zespole; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i kongresowym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu finansów i rachunkowości lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł i nowoczesnych technologii; potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych, politycznych i umie przewidywać wieloaspektowe skutki społeczne swojej działalności.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy na różnych szczeblach organizacji oraz podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia, a także ubiegania się o uzyskanie licencji i certyfikatów.

 

MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

- bankowość i usługi finansowe

- finanse przedsiębiorstwa

- rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ drugiego stopnia znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych, administracji centralnej i lokalnej, firmach konsultingowych i organizacjach non-profit. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach: analityka finansowego, audytora, księgowego, bankowca, doradcy finansowego, doradcy kredytowego, kierownika departamentu ryzyka i analiz, specjalisty do spraw finansowych, specjalisty do spraw sprawozdawczości finansowej, specjalisty od spraw funduszy UE oraz wielu innych stanowisk funkcjonujących w działach finansowo-księgowych. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Back to top