|       |   EN

KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) 

Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) tworząc możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej oraz specjalistycznej.

W toku 4 semestrów studiów studenci odbywają dwie sześciotygodniowe praktyki zawodowe (6 tygodni na pierwszym roku studiów i 6 tygodni na drugim roku).

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym, a Absolwenci otrzymują tytuł magistra.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym dostarczają studentowi specjalistyczną i profesjonalną wiedzę z zakresu najnowszych i najważniejszych trendów w naukach o zarządzaniu oraz naukach pokrewnych, w szczególności w odniesieniu do problemów funkcjonowania organizacji w niejednolitych warunkach współczesnej gospodarki, a także zaawansowanej wiedzy z zakresu innowatorskich przedsięwzięć o różnym charakterze warunkujących skuteczne zarządzanie organizacją.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarzadzanie o profilu praktycznym posiada umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania. Jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy na różnych szczeblach organizacji oraz podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

1) Manager nowoczesnego biznesu

Moduł (wybieralny I) – Manager nowoczesnego biznesu dostarcza studentowi wiedzy z zakresu zarządzania w biznesie w sposób nowatorski, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi informatycznych i środowiska Web 2.0 (youtube, facebook, linked, instagram, google).  Student dowiaduje się także jak wprowadzać innowacje,  jak przeprowadzać zmiany w organizacjach, jak nowatorsko podchodzić do rozwiązywania problemów i jak elastycznie reagować na zmieniający się świat. Zdobywa umiejętności rozpoznawania, formułowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych w różnym wymiarze, planowania i kontroli przebiegu procesów , uwzględniających ich specyfikę, okoliczności realizacji i stopień nowatorstwa. Absolwent modułu zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje menedżerskie, przydatne w pracy przyszłych: dyrektorów kreatywnych,  menedżerów innowacji, menedżerów e-biznesu, menedżerów ds. badań i rozwoju, menedżerów ds. rozwoju (business development manager), menedżerów ds. zarządzania zmianami, menedżerów ds. badań marketingowych a także kompetencje do prowadzenia autorskich projektów biznesowych.

2) Manager jakości i środowiska

Moduł (wybieralny II) – Manager jakości i środowiska dostarcza studentowi specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania i monitorowania polityki zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Student poznaje zasady wdrażania i obowiązujące normy jakościowe w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji. Student dowiaduje się także, jak wykorzystywać instrumenty CSR, jak zarządzać środowiskiem i projektować ekoinnowacje, jak inwestować w zasoby ludzkie, jak budować relacje z interesariuszami oraz jak umiejętnie wdrażać zmiany w organizacji w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju. Absolwent modułu otrzymuje wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania zgodnie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju i CSR  a także z uwzględnieniem trzech istotnych obszarów: ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu wymogów  i certyfikacji jakości ISO.

3) Manager logistyki

Moduł (wybieralny III)- Manager logistyki umożliwia zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z problematyką szeroko rozumianej logistyki. Moduł przygotowuje absolwentów do zatrudnienia  w firmach  spedycyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, sieciach handlowych, centrach usług logistycznych na stanowiskach związanych ze sprzedażą i prognozowaniem popytu, obsługą klientów, planowaniu zakupów, bezpieczeństwem obrotu towarowego ale również w obszarze handlu elektronicznego. Absolwent poznaje m.in. technologie transportowe, możliwości ich zastosowania, zdobywa wiedzę z zakresu gospodarki magazynowej a także poznaje zasady obowiązujące w eurologistyce. Ponadto student zapoznaje się z problematyką Międzynarodowych Reguł Handlu obowiązujących w branży TSL. Absolwent zostaje przygotowany do projektowania i optymalizowania procesów magazynowania i zarządzania.  Absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwie logistycznym. Przygotowywany jest do pełnienia roli logistyka.  Potrafi umiejętnie kreować własny wizerunek, rozwiązywać problemy pojawiające się w organizacji oraz aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu warunków sprzyjających funkcjonowaniu organizacji na konkurencyjnym rynku pracy.

4) Manager finansów

Moduł (wybieralny IV)- Manager finansów umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych dotyczących rachunkowości oraz zarządzania finansami w różnych jednostkach organizacyjnych. Studenci, w ramach tego modułu, nabywają wiedzę z obszaru nowoczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej oraz umiejętność posługiwania się metodami i instrumentami finansowymi wykorzystywanymi w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi przy uwzględnieniu systemowych uwarunkowań ich działalności. Zdobyta wiedza pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie pozyskiwania i lokowania szeroko pojętego kapitału. W trakcie studiów absolwenci szczególnie rozwijają umiejętności oraz pozyskuję wiedzę dotyczącą: mechanizmów planowania gospodarczego, ukierunkowanych w działaniu na maksymalizację efektywności ekonomicznej, zasad ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, metod analizy ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwie, zasad pozyskiwania i lokowania kapitału poprzez rynki sformalizowane, aktualnych zasad prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości przedsiębiorstw, nowoczesnych metod zarządzania finansami. Absolwent modułu posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności pełnienia funkcji dyrektora finansowego oraz do objęcia stanowisk operacyjnych, analitycznych, menedżerskich średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, instytucjach i jednostkach organizacyjnych o charakterze non-ptofit, bankowości i innych instytucjach finansowych, a także do prowadzenia własnej działalności.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci II stopnia studiów o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie przygotowani będą do pełnienia ról zawodowych na średnich i wyższych szczeblach struktury przedsiębiorstw oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oferta modułów specjalnościowych jest dostosowywana do uwarunkowań lokalnego – lubuskiego rynku pracy, kreowanego przez zmieniające się zapotrzebowanie jednostek społecznych i gospodarczych na poszczególne nurty informacyjne, a tym samym zawody.

Absolwent studiów drugiego stopnia – profil praktyczny, na kierunku zarządzanie  rozumie potrzebę i dostrzega możliwość ustawicznego dokształcania się wynikającą z ciągłego rozwoju zarządzania.  Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; współdziałać i pracować w grupie oraz budować zespoły nastawione na rozwiązywanie problemów organizacji; właściwie określać priorytety służące realizacji zadania  w obszarze zarządzania w przedsiębiorstwie, konsekwentnie dążąc do realizacji indywidualnych bądź zespołowych działań. Posiada umiejętności związane z przygotowywaniem projektów – z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych, politycznych, a także przewidywania wieloaspektowych skutków społecznych swojej działalności. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności za pomocą metod tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod informatycznych, a także przestrzegania norm etycznych w pełnionych rolach organizacyjnych  i pozaorganizacyjnych.

W świetle dynamiki rynku i stale wzrastających wymagań stawianych (potencjalnym) kandydatom na rynku pracy,  absolwent studiów drugiego stopnia – profil praktyczny, na kierunku zarządzanie  przygotowany będzie do budowania własnej kariery specjalisty. Ponadto konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności absolwenta możliwa będzie w ramach dalszego kształcenia profesjonalnego, np.  na studiach III stopnia, czy  w ramach studiów podyplomowych.

Back to top