|       |   EN

Plik do pobrania:

wordx.gif

Plan studiów – Pedagogika szkolna z socjoterapią i profilaktyką (...)

 

Charakterystyka studiów podyplomowych.

 

Celem studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki szkolnej z socjoterapią i profilaktyką zachowań ryzykownych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie pedagogiki szkolnej, socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Zostaną przygotowani do organizowania działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktycznych w celu wspierania integralnego rozwoju swoich podopiecznych. Ponadto będą potrafili planować oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze, prewencyjne oraz socjoterapeutyczne, a także pracować z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących i terapeutycznych umożliwiających dostarczenie wychowankom doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych do doświadczeń urazowych.

Wiedza zdobyta w trakcie studiów wzbogaci warsztat pracy słuchaczy i pozwoli im na podjęcie zatrudnienia m.in. w:

-  placówkach oświatowych (np. szkołach, bursach, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii);

-  placówkach wsparcia dziennego (np. świetlicach socjoterpautycznych, świetlicach środowiskowych, klubach profilaktyczno-wychowawczych) na stanowisku  pedagoga, wychowawcy, opiekuna, socjoterapeuty oraz profilaktyka;

-  fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz rodziną.

Studia dadzą absolwentom uprawnienia do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, wspierających, a także zajęć socjoterapeutycznych, rozwijających: kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności uczenia się oraz uzdolnienia.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w scharakteryzowanych powyżej obszarach. Do skorzystania z oferty studiów podyplomowych zachęcamy przede wszystkim nauczycieli, kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych), pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub uaktualnić posiadaną wiedzę.

 

Back to top