|       |   EN

Studia I stopnia (profil praktyczny)

UWAGA! Rekrutacja na pielęgniarstwo w roku akademickim 2022/2023 została zakończona z uwagi na wyczerpany limit miejsc.

Pielęgniarstwo – to więcej niż zawód, dlatego zapraszamy do studiowania na AJP w Gorzowie Wielkopolskim!!! Ruszyła już rekrutacja elektroniczna, więc można się zalogować i złożyć dokumenty, by realizować bezpłatne studia w trybie stacjonarnym lub w trybie stacjonarnym 26+ z możliwością zajęć weekendowych.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata 150 punktów.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących i uznawanych w Unii Europejskiej, trwają 6 semestrów, obejmują łącznie 4820 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1100 godzin zajęć praktycznych i 1300 godzin praktyki zawodowej w placówkach systemu opieki zdrowotnej).

Absolwent kierunku posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych. W procesie studiów nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania  świadczeń obejmujących promowanie zdrowia, profilaktykę chorób i zaburzeń. Uzyskuje kompetencje do całościowej opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną, umierającą.

Absolwent kierunku otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, co umożliwia samodzielną pracę, uzyskiwanie specjalizacji zawodowych a także rozpoczęcie studiów magisterskich.

Proces kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

  1. Nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, farmakologia, radiologia),
  2. Nauk społecznych i humanistycznych(psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, etyka zawodu),
  3. Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne: język migowy, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej),
  4. Nauk w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego).

            Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo mogą uzyskać zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opiece zdrowotnej (przychodnie, ośrodki zdrowia, opieka środowiskowa, medycyna przemysłowa), a także świadczyć opiekę w domu pacjenta, zespole lekarza rodzinnego.

Link do rekrutacji: https://ehms.ajp.edu.pl/standard/e-rekrutacja/?chose_conf_str=bdf6ee99b2b858725974d1a77b5a32cb

 

Pielęgniarstwo studia pomostowe nowość!   Rekrutacja trwa!

Opis studiów:

- poziom studiów: studia pierwszego stopnia;

- profil studiów: praktyczny;

- forma studiów: niestacjonarna;

- opłata za studia - 3.000 zł za semestr;

- czas trwania: 2 semestry studiów obejmują – 1150 godzin, w tym kształcenia praktycznego 750 godzin;

- liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu: 180 punktów ECTS;

- tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa.

Zasady rekrutacji:

- studia adresowane są do absolwentów liceum medycznego (dyplom pielęgniarki/pielęgniarza).

Dokumenty rekrutacyjne:

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu). Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata 150 punktów z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo z zastosowaniem przeliczników;

- kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza (oryginał do wglądu);

- zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza;

- podanie-ankieta na studia wypełnione elektronicznie na stronie internetowej Uczelni www.ajp.edu.pl wydrukowane i podpisane przez kandydata;

- dowód opłaty rekrutacyjnej 85 zł;

- kolorowa fotografia w wersji elektronicznej o rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub jedna fotografia w wersji papierowej w formacie jak do dowodu osobistego.

Możliwość dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe.

Kandydat:

  • rejestruje się na stronie internetowej Uczelni, składa wymagane dokumenty rekrutacyjne w Punkcie Rekrutacyjnym (Bilblioteka Główna ul. Chopina 52). Punkt Rekrutacyjny czynny w dni powszednie od godz. 10.00 do 16.00. Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji, terminach i miejscu składania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Uczelni www.ajp.edu.pl w zakładce Kandydaci.

Zajęcia rozpoczną się z początkiem października bieżącego roku.

Link do rekrutacji: https://ehms.ajp.edu.pl/e-rekrutacja/standard/ 

Back to top