|       |   EN

Postanowienia ogólne:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, odbywający studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Technicznym są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i podlega obowiązkowi zaliczenia.

Cele praktyki:

Praktyki zawodowe mają na celu przygotowanie studenta do praktycznego wykonywania zawodu na danym kierunku studiów. 

Miejsce odbywania praktyk:

Praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, spółkach i innych jednostkach, o ile istnieje tam możliwość zrealizowania  założeń programowych praktyki.

Procedura zaliczenia praktyki zawodowej

  1. 1.       PODSTAWY PRAWNE

Akty prawne zewnętrzne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1370),
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196, poz. 1167),
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku  w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 201, poz. 1188).

 

Akty prawne wewnętrzne:

  1. Uchwała nr 1/000/2016 Senatu AJP z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Akademii im. Jakuba z Paradyża, zmieniona uchwałą nr 11/000/2017 Senatu AJP z dnia 21 marca 2017r. i uchwałą nr 33/000/2017 Senatu AJP z dnia 20 czerwca 2017 r.  (zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.)

CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY

Celem i przedmiotem procedury jest określenie zasad zaliczenia praktyki zawodowej.

  1. 2.       ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Procedura obejmuje studentów 4 oraz 6 i 7 semestru dla studiów I stopnia oraz 1 i 3 semestru dla studiów II stopnia wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

  1. 3.       SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 Zadanie / czynność

Kto

realizuje

Kto

nadzoruje

Termin realizacji
 Student zapoznaje się z Regulaminem Praktyk Zawodowych Wydziału Technicznego oraz z właściwym do poziomu studiów / semestru / kierunku / specjalności programem praktyki.
Studia I st.Praktyka zawodowa IStudenci IV semestruKierunkowy opiekun praktykDo dnia 31.03
Praktyka zawodowa IIStudenci VI semestru
Studia II st.Praktyka zawodowa IStudenci I semestruDo dnia 15.10/15.03 w sem. zimowym/letnim
Praktyka zawodowa IIStudenci III semestru
 Student dokonuje ustalenia miejsca i terminu praktyki zawodowej. Student wypełnia i przedstawia do podpisu w jednostce przyjmującej praktykę oświadczenie o przyjęcie na praktykę zawodową oraz w razie konieczności porozumienie w sprawie przyjęcia na praktykę. Podpisane dokumenty składa w dziekanacie. Jeśli student ubiega się o zaliczenie części lub całości praktyki w formie wymienionej w § 6 regulaminu, dostarcza do dziekanatu wypełniony stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Studia I st.Praktyka zawodowa IStudenci IV semestruDziekanatDo dnia 31.05
Praktyka zawodowa IIStudenci VI semestru
Studia II st.Praktyka zawodowa IStudenci I semestruDo dnia 30.10/30.03 w sem. zimowym/letnim
Praktyka zawodowa IIStudenci III semestru
 Kierunkowy opiekun praktyki zawodowej podejmuje decyzję o akceptacji / odrzuceniu wskazanego miejsca praktyki lub wniosku o zaliczenie praktyki.
Studia I st.Praktyka zawodowa IStudenci IV semestruKierunkowy opiekun praktykDo dnia 10.06
Praktyka zawodowa IIStudenci VI semestru
Studia II st.Praktyka zawodowa IStudenci I semestruDo dnia 10.11/10.04 w sem. zimowym/letnim
Praktyka zawodowa IIStudenci III semestru
 W przypadku odrzucenia przez kierunkowego opiekuna praktyki zawodowej wskazanego miejsca praktyki lub wniosku o zaliczenie praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia do dziekanatu nowych dokumentów (jak w p. 2 niniejszej procedury) uzgodnionych i zaakceptowanych przez opiekuna praktyk w terminie 7 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu.
Studia I st.Praktyka zawodowa IStudenci IV semestruKierunkowy opiekun praktyk DziekanatDo dnia 20.06
Praktyka zawodowa IIStudenci VI semestru
Studia II st.Praktyka zawodowa IStudenci I semestruDo dnia 20.11/20.04 w sem. zimowym/letnim
Praktyka zawodowa IIStudenci III semestru
 Student przedstawia w dziekanacie dokument potwierdzający ważność zawartej umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki. Student odbiera z dziekanatu skierowanie na praktykę zawodową oraz kartę praktyki.
Studia I st.Praktyka zawodowa IStudenci IV semestruDziekanatDo dnia 30.06
Praktyka zawodowa IIStudenci VI semestru
Studia II st.Praktyka zawodowa IStudenci I semestruDo dnia 30.11/30.04 w sem. zimowym/letnim
Praktyka zawodowa IIStudenci III semestru
 Student aktywnie uczestniczy w praktyce zawodowej, realizując cele praktyki i osiągając efekty określone w programie praktyki. W trakcie praktyki kierunkowy opiekun praktyk wizytuje miejsce praktyki i ocenia prawidłowość oraz stopień realizacji zakładanych celów i osiągnięcia efektów.
Studia I st.Praktyka zawodowa IStudenci IV semestruKierunkowy opiekun praktykZgodnie z ustalonym indywidulanie terminarzem praktyki zawodowej
Praktyka zawodowa IIStudenci VI/VII semestru
Studia II st.Praktyka zawodowa IStudenci I semestru
Praktyka zawodowa IIStudenci III semestru
 Po zakończeniu praktyki student składa w dziekanacie prawidłowo wypełnioną kartę praktyki zawodowej. W przypadku niezaliczenia praktyki stosuje się § 5 rozdz. II regulaminu praktyki zawodowej.
Studia I st.Praktyka zawodowa IStudenci IV semestruDziekanatW terminie do 10 dni przed końcem sesji poprawkowej semestru
Praktyka zawodowa IIStudenci VI/VII semestruW terminie do 10 dni przed końcem semestru VII
Studia II st.Praktyka zawodowa IStudenci I semestruW terminie do 10 dni przed końcem sesji poprawkowej semestru
Praktyka zawodowa IIStudenci III semestruW terminie do 10 dni przed końcem semestru
 Kierunkowy opiekun praktyki zawodowej po analizie karty praktyki zawodowej oraz rozmowy weryfikacyjnej z praktykantem dokonuje zaliczenia praktyki zawodowej w indeksie oraz protokole zaliczeń.
Studia I st.Praktyka zawodowa IStudenci IV semestruKierunkowy opiekun praktykW terminie do ostatniego dnia sesji poprawkowej właściwego semestru
Praktyka zawodowa IIStudenci VII semestruW terminie do końca semestru VII
Studia II st.Praktyka zawodowa IStudenci I semestruW terminie do ostatniego dnia sesji poprawkowej właściwego semestru
Praktyka zawodowa IIStudenci III semestruW terminie do końca semestru

 

 

Regulamin Praktyk

Pobierz plik (Regulamin_Praktyk_WT_2018_01_11.doc) Regulamin_Praktyk_WT

 

Załączniki:

Pobierz plik (Załącznik nr 1 - Porozumienie w sprawie praktyki zawodowej.doc)Załącznik nr 1 - Porozumienie w sprawie praktyki zawodowej

Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przyjęcie na praktykę zawodową.doc)Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przyjęcie na praktykę zawodową

Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Wniosek o zaliczenie praktyki.doc)Załącznik nr 6 - Wniosek o zaliczenie praktyki

Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Zaświadczenia do zaliczenia praktyki.doc)Załącznik nr 7 - Zaświadczenia do zaliczenia praktyki

Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Oświadczenie o działalności gospodarczej.doc)Załącznik nr 8 - Oświadczenie o działalności gospodarczej

 

W sprawie praktyk należy kontaktować się:

- studenci kierunku Mechanika i budowa maszyn I i II stopnia: mgr Joanna Kostrzewa jkostrzewa@ajp.edu.pl

- studenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa oraz Energetyka: dr inż. Anna Bieda abieda@ajp.edu.pl

- studenci kierunku Informatyka: dr inż. ALeksandra Radomska-Zalas aradomska-zalas@ajp.edu.pl

 

 

Back to top