|       |   EN

Projekt „Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim"

 Szkoła ćwiczeń

 

Projekt SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.


Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy, jak również doskonalenie nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM powstanie w wyniku połączenia potencjału 4 szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 16. Doświadczona kadra pedagogiczna, po otrzymaniu dodatkowego wsparcia, zostanie trenerami szkoły ćwiczeń. Aby realizacja działań związanych z doskonaleniem kadry pedagogicznej mogła się odbywać w odpowiednich warunkach, zostaną one doposażone zgodnie z obowiązującym  Modelem szkoły ćwiczeń. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu powstaną 4 nowoczesne pracownie przedmiotowe: językowa, matematyczna, komputerowa (ICT), przyrodnicza, których infrastruktura pozwoli nie tylko na efektywne prowadzenie zajęć z uczniami, ale także umożliwi prowadzenie lekcji pokazowych w sposób innowacyjny, nie zaburzający procesu edukacyjnego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny przeprowadzi diagnozę potrzeb w 7 szkołach wspieranych w ramach projektu. W oparciu o wyniki badań diagnozujących przeprowadzonych w:
1. Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,

2. Szkole Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim,

3. Szkole Podstawowej w kamieniu Wielkim,

4. Szkole Podstawowej w Bobrówku,

5. Szkole Podstawowej w Różankach,

6. Szkole Podstawowej w Ściechowie,

7. Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich

zostanie przygotowany dla tych szkół plan doskonalenia oparty na metodologii zawartej w Modelu szkoły ćwiczeń. Natomiast przygotowani przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim trenerzy szkoły ćwiczeń będą prowadzić szkolenia kadry pedagogicznej ww. szkół wspieranych z zakresu metod form pracy dydaktycznej. Wsparcie i doskonalenie realizowane będzie poprzez organizację warsztatów metodycznych,  konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz superwizji. W ramach realizacji zadań szkoły ćwiczeń zostanie również zorganizowana sieć współpracy on-line na platformie doskonaleniewsieci.pl oraz zostaną przeprowadzone lekcje pokazowe w każdym obszarze (matematycznym, informatycznym, językowym i przyrodniczym).

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 093 105,08 zł, w tym 921 268,96 zł dofinansowano
ze środków unijnych.

 

Back to top