|       |   EN

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2023/2024.

Rejestracja elektroniczna rozpocznie się w czerwcu 2023 na stronie uczelni.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od końca czerwca 2023 w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna ul. Chopina 52). 

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może podjąć osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię w Uchwale Nr 10/000/2022 Senatu AJP z dnia 21 czerwca 2022 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 zmienionej Uchwałą Nr 2/000/2023 Senatu AJP z dnia 24 stycznia 2023 (patrz: Ogólne warunki rekrutacji).

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególne kierunki następuje wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla:

 • kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. ,,nową maturę'', której wyniki podane są w %) oraz maturę międzynarodową - zał. nr 1 do ww. Uchwały Senatu,
 • kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. ,,starą maturę'', której wyniki podawano w formie ocen w zależności od obowiązującej wówczas skali ocen, np. celujący (przy skali ocen 1-6, bardzo dobry, dobry, dopuszczający (przy skali ocen 2-5), mierny (przy skali ocen 1-6)) - zał. nr 2 do ww. Uchwały.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

Wydział Ekonomiczny:

 • finanse i rachunkowość 
 • logistyka 
 • zarządzanie 

Wydział Humanistyczny:

 • filologia polska 
 • filologia w zakresie języka angielskiego 
 • filologia w zakresie języka angielskiego od podstaw 
 • filologia w zakresie języka niemieckiego 
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw 
 • komunikacja medialna i społeczna 
 • pedagogika 
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Wydział Techniczny:

 • automatyka i robotyka 
 • energetyka 
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • turystyka i rekreacja
 • dietetyka - po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie tego kierunku
 • medycyna laboratoryjna - jednolite studia magisterskie - po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie tego kierunku

Back to top