|       |   EN

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

1) świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie; kandydaci ze ,,starą maturą" świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem ,,matury międzynarodowej'' - dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego (pobieramy od kandydata kserokopię, oryginał jest do wglądu),

2) podanie na obowiązującym w AJP formularz, (tj. wydrukowane podanie-ankieta wypełnione elektronicznie podczas rejestracji na studia)

3) kolorowa fotografia o wymiarach 20 mm x 25 mm w wersji elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi albo jedna fotografia w wersji papierowej,

4) dowód opłaty rekrutacyjnej (opłata na konto podane podczas rejestracji elektronicznej),

5) kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na podstawie umowy międzynarodowej, umowy zawartej z podmiotem zagranicznym przez uczelnię, decyzji ministra, decyzji dyrektora NAWA.

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

1)    dyplom ukończenia studiów z suplementem, a w przypadku jego braku z indeksem; absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),

2)    podanie na obowiązującym w AJP formularzu (tj. wydrukowane podanie-ankieta wypełnione elektronicznie podczas rejestracji na studia)

3)    kolorowa fotografia o wymiarach 20 mm x 25 mm w wersji elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi albo jedna fotografia w wersji papierowej,

4)    dowód opłaty rekrutacyjnej (opłata na konto podane podczas rejestarcji elektronicznej).

5)   kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na podstawie umowy międzynarodowej, umowy zawartej z podmiotem zagranicznym przez uczelnię, decyzji ministra, decyzji dyrektora NAWA.

 

 

Back to top